lördag 7 augusti 2010

Religionsfrihetens grunder

Förbundet Humanisterna anser att religionsfriheten - som juridiskt begrepp - borde avskaffas, den täcks in väl av andra friheter såsom åsikts- och yttrandefriheten, mötesfriheten osv. Jag förstår poängen, religionsfriheten tillför inte, och bör inte tillföra, någon mänsklig rättighet som inte redan skyddas av övriga lagstadgade fri- och rättigheter.

Men kanske begreppet ändå behövs för att tydliggöra vikten av frihet på alla livets områden. Det hävdar i alla fall Humanisternas debattmotståndare.

Debatten om just begreppet religionsfrihet känns inte speciellt angelägen, formuleringarna bör komma i andra hand. Se istället till att enas om följande:

*Varje individs rätt att fritt bestämma över sin egen religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, så länge man håller sig inom lagens ramar och inte kränker andras fri- och rättigheter.

*Varje individs rätt att inte ha några övertygelser alls.

*Varje individs rätt att slippa bli diskriminerad p g a sina övertygelser, eller avsaknad av desamma.

*Varje förälders rätt att uppfostra sina barn i enlighet med den egna tros- och/eller moraluppfattningen, men på ett sätt som är förenligt med barnets kapacitet att själv ta ställning.

I konflikten mellan förälderns rätt att uppfostra och barnets rätt till åsikts- och religionsfrihet bör barnets rätt väga tyngst.

Religionsundervisningen i skolan bör vara neutral, så tillvida att ingen religion eller livsåskådning favoriseras eller framhålls framför någon annan.

*Att religioner och trosuppfattingar inte äger någon särskild rätt till frihet från kritik.

Jag är medveten om frågans komplexitet - men; dessa punkter bör, enligt min uppfattning, förena alla debattörer som säger sig värna ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle. Vi är inte riktigt där än.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar