fredag 20 september 2013

Här ligger det tunga arbetet

Jag läser i Kyrkans Tidning (KT) att var fjärde ung mellan 18 och 25 år mår psykiskt dåligt enligt en aktuell rapport från Stockholms stadsmission.

Rapporten bygger på en undersökningen där 1 000 unga, spridda över hela landet, ingår. Var fjärde av dessa uppger alltså att de mår dåligt eller ganska dåligt.

"De förklaringar som de ger till sin psykiska ohälsa är främst rädsla att misslyckas och prestationskrav..."

Varför är man så rädd för att misslyckas? Misslyckas med vadå?

I rapporten föreslås flera åtgärder för att motverka och förebygga psykisk ohälsa hos unga, t ex att införa en "terapicheck" för alla unga från året de fyller 16, att skapa fler öppna verksamheter dit unga kan vända sig för samtal och stöd, och att skapa rimliga arbetsvillkor och rätt kompetens för socialsekreterare som möter unga med psykisk ohälsa.

Bra med riktade insatser som förbättrar ungas möjligheter till hjälp och stöd. Men man - vi alla - behöver samtidigt gå på djupet med vad det är som skapar dessa prestationskrav, denna rädsla för misslyckande av olika slag.

Vad är det för samhällsmentalitet vi vuxna är medskapare till, vilken syn på människovärde och prestation förmedlar vi till våra unga, och förväntar oss att de skall ta intryck av och leva efter? Och vilka konsekvenser får det?

Frågor som kräver svar. Och åtgärder, långt mer omfattande än högre kompetens och längre öppettider på våra ungdomsmottagningar m m, som bara blir ett slag i luften så länge vi inte går till roten med problemen.

Det är här det tunga arbetet och ansvaret ligger. Och det inbegriper oss alla. Hela tiden.

************

Psykisk ohälsa kräver krafttag Ge de unga hjälp i livets kamp

************

Besök gärna min sida på poeter.se!