torsdag 22 september 2011

Det talet skulle jag vilja höra...

Påven Benedictus XVI påbörjade idag sitt fyradagarsbesök i sitt gamla hemland Tyskland.

Elysabeth Kissler, 36-årig arkivarie från München, är kritisk till att vissa ledamöter bojkottade påvens tal i parlamentet, något hon kallar ”korkat” och ”intolerant”.

Till skillnad från...vadå?

Talets tema var kristendomens rötter och vikten av att avvisa en intellektuell syn på Gud."

Det talet skulle jag vilja höra...

Förvisso är jag förnuftig nog att inse att verkligheten inte tar slut där mitt förnuft tar slut.

Men att lägga min intellektuella förmåga åt sidan när jag närmar mig Gud skulle vara mig helt främmande.

Jag tror att det är Gud som skapat intellektet. Också.

AB BT D

6 kommentarer:

 1. Instämmer. Gud skapade människan med intellekt av en anledning. Det ska vi inte försöka avvisa. Intellekt står inte i strid med Gudstro, inte egentligen, även om många vill få oss att tro det.

  SvaraRadera
 2. Varsågod!

  http://de.gloria.tv/?media=197893

  http://www.romereports.com/palio/index.php?newlang=english

  SvaraRadera
 3. Översättning:

  http://saltandlighttv.org/blog/apostolic/benedict-reminds-german-parliament-that-politics-is-founded-on-justice

  SvaraRadera
 4. Hela talet kan du läsa på engelska på:

  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_en.html

  Du kommer att få leta förgäves efter något ställe där påven ger uttryck för en sådan syn; däremot kan du läsa honom avvisa den.

  "A positivist conception of nature as purely functional, as the natural sciences consider it to be, is incapable of producing any bridge to ethics and law, but once again yields only functional answers. The same also applies to reason, according to the positivist understanding that is widely held to be the only genuinely scientific one. Anything that is not verifiable or falsifiable, according to this understanding, does not belong to the realm of reason strictly understood. Hence ethics and religion must be assigned to the subjective field, and they remain extraneous to the realm of reason in the strict sense of the word. Where positivist reason dominates the field to the exclusion of all else – and that is broadly the case in our public mindset – then the classical sources of knowledge for ethics and law are excluded. This is a dramatic situation which affects everyone, and on which a public debate is necessary. Indeed, an essential goal of this address is to issue an urgent invitation to launch one."

  Påven är ingen anhängare av positivism, om inte det framgår.

  Däremot kan du mot slutet läsa honom hävda:

  "At this point Europe’s cultural heritage ought to come to our assistance. The conviction that there is a Creator God is what gave rise to the idea of human rights, the idea of the equality of all people before the law, the recognition of the inviolability of human dignity in every single person and the awareness of people’s responsibility for their actions. Our cultural memory is shaped by these rational insights. To ignore it or dismiss it as a thing of the past would be to dismember our culture totally and to rob it of its completeness. The culture of Europe arose from the encounter between Jerusalem, Athens and Rome – from the encounter between Israel’s monotheism, the philosophical reason of the Greeks and Roman law. This three-way encounter has shaped the inner identity of Europe."

  Svensk nyhetsförmedling när det gäller religion är lika lysande som vanligt...

  Erik Å

  SvaraRadera
 5. Översättningar av citaten ovan:

  "En positivistisk syn på naturen såsom blott funktionell, som naturvetenskaperna betraktar den, kan inte ge någon brygga till etik och lag, men ger - åter - bara funktionella svar. Detsamma gäller också förnuftet enligt den positivistiska synen, som allmänt uppfattas som den enda genuint vetenskapliga synen. Det som inte är verifierbart eller falsifierbart hör inte heller till den förnuftiga sfären rätt uppfattad, enligt denna syn. Etik och religion måste därför endast höra till den subjektiva sfären, och de utesluts ur förnuftets sfär, i ordets strikta bemärkelse. Där det positivistiska förnuftet ensamt dominerar fältet - och det är i vid mening fallet i den allmänna uppfattningen - där exkluderas också etikens och lagens klassiska källor. Detta är en dramatisk situation som påverkar alla, och rörande vilket en offentlig debatt är nödvändig. Det är till och med så att det är ett väsentligt ärende för detta tal att sjösätta en sådan debatt."

  "Vid denna punkt bör Europas kulturella arv komma till vår hjälp. Övertygelsen att det finns en Skapargud gav upphov till idén om mänskliga rättigheter, idén om alla människors likhet inför lagen, erkännandet av varje människas okränkbara värde och medvetenheten om människors ansvar inför sina handlingar. Vårt kulturella minne är format av denna rationella insikter. Att ignorera det eller att avfärda det som något från det förgångna vore att amputera vår kultur totalt och att beröva den dess kompletthet. Europas kultur uppstod ur mötet mellan Jerusalem, Aten och Rom - ur mötet mellan Israels monoteism, grekernas filosofiska förnuft och romersk rätt. Detta trefaldiga möte har format Europas inre identitet."

  (övers. Erik Å)

  SvaraRadera
 6. "Svensk nyhetsförmedling när det gäller religion är lika lysande som vanligt..."

  Ja, något korthuggen...

  Intressanta citat, som har sina poänger gällande förståelsen för vår gemensamma verklighet.

  Åter, tack Erik.

  Och på återseende.

  SvaraRadera